Transactions

הנפקה פרטית

30,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • ('אגרות חוב (סדרה יד

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • מניות רגילות
 •  

הנפקה ציבורית

621,000,000 ש"ח
נובמבר
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

489,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

614,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יד')
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

360,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כג')

הנפקה ציבורית

265,000,000 ש"ח
נובמבר 2011
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

309,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • אגרות חוב (סדרה ב')

רצף מוסדי

160,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

IPO

65,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה פרטית

201,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO

21,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

76,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה

הנפקה ציבורית

234,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה פרטית

36,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

IPO

360,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

717,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • וכתבי אופציה (סדרה 11)

הנפקה ציבורית

381,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

405,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יח')

IPO

108,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

הנפקה ציבורית

58,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

358,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

151,600,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO

54,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

3,655,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

394,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

1,900,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • 3 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

396,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

113,700,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

137,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

32,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

415,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

IPO

666,800,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

IPO

75,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

126,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

70,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

362,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה פרטית

113,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

175,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

271,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

514,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה 10)

הנפקה ציבורית

576,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקת ציבורית - IPO

60,700,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

203,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה ט')

TASE UP

297,932,822 ש"ח
מרס 2021
 •  C מניות בכורה
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

179,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה 8)

הנפקת ציבורית - IPO

42,600,000 ש"ח
פברואר 2021
 • יחידות השתתפות

IPO - הנפקת ציבורית

38,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות וכתבי אופציה
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

262,500,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

300,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • בהובלת לידר הנפקות

אגרות חוב (סדרה יב') בהובלת לידר הנפקות

1,104,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

213,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב  (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • כתבי אופציה (סדרה 2)
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

450,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ח')

IPO - הנפקת ציבורית

360,400,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

195,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

IPO - הנפקת ציבורית

100,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ד')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

220,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

219,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

150,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

391,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO - הנפקת ציבורית

346,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה א')

הנפקה ציבורית

100,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה טו')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

613,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

328,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

רצף מוסדי

608,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

153,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

52,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

IPO-הצעת מכר ציבורית

540,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

505,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

191,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

286,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'
 • סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

287,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה- אג"ח י'

IPO - הנפקת ציבורית

70,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

63,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

428,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יט'

IPO - הנפקת ציבורית

141,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

161,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

44,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

84,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

107,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

176,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות וכתבי אופציה

רצף מוסדי

2,250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • 4 סדרות חדשות
 • אג"ח 2023+אג"ח 2025+אג"ח 2027+אג"ח 2030

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • פתאל אירופה
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

101,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

422,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

120,000,00 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,000,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

281,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

2,392,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות 181

IPO - הנפקת ציבורית

126,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

149,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • הרחבה-אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

644,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות נדחים כה'

הנפקה ציבורית

232,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

120,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

284,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • החברה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

137,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • מניות וכתבי אופציה סדרה 7 וסדרה 8

הנפקה ציבורית

725,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

404,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

1,697,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ה'
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

342,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

382,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

298,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הלוואה פרטית

350,000,000 ש"ח
אפריל 2020

הנפקה פרטית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

47,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

85,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • פתאל אירופה
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

820,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'
 • סדרה חדשה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

118,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

123,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הראל פקדון סחר
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

814,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

702,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • מניות וסדרה חדשה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

1,165,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • סדרה חדשה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

160,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה פרטית

75,000,00 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

280,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הפצת מניות

282,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

650,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

240,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

178,000,00 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

427,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

229,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

2,477,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

204,000,000 ש"ח
נובמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יז')

הנפקה ציבורית

375,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

312,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

640,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

592,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

517,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019

הנפקה ציבורית

247,000,000 ש"ח
אוקטובר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

111,000,00 ש"ח
נובמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
נובמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

711,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

215,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

230,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

IPO

225,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

480,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

811,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

602,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

224,000,000 ש"ח
יוני 2019
 • סדרה חדשה – אג"ח יח'

הנפקה ציבורית

423,000,000 ש"ח
יוני 2019
 • סדרה חדשה

רצף מוסדי

719,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

890,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO

480,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

464,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

519,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

1,078,000,000 ש"ח
אפריל 2019

הנפקה ציבורית

411,000,000 ש"ח
אפריל 2019

הנפקה ציבורית

228,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

308,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

421,000,000 ש"ח
פברואר
 • סדרה חדשה

338,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

181,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

249,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

221,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

341,000,000 ש"ח
דצמבר 2018
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח
נובמבר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

1,483,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הרחבה

216,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

501,000,000 ש"ח
נובמבר 2018
 • סדרה חדשה

הפצת מניות

150,400,000 ש"ח
דצמבר 2018

הנפקה ציבורית

270,000,000 ש"ח
דצמבר 2018

הרחבה

384,000,000 ש"ח
דצמבר 2018
 • אג"ח יא', יב'

הנפקה רצף מוסדיים

1,129,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

200,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ב'

הרחבה

407,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

554,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח יג'

הרחבה

89,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

416,000,000 ש"ח
ספטמבר 2018
 • אג"ח יג'

הרחבה

485,000,000 ש"ח
ספטמבר 2018
 • אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018

הרחבה

500,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

124,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

80,000,000 ש"ח
יולי 2018

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח כד'

הנפקה רצף מוסדיים

601,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

416,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

186,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

82,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח י'

הרחבה

647,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • סדרה ז'

הנפקה ציבורית

332,000,000 ש"ח
יוני 2018

הרחבה

647,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • סדרה ז'

הנפקה מניות ואופציות

332,000,000 ש"ח
יוני 2018

הרחבה

45,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

643,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

2,500,000,00 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'-ג'

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

216,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח ד'+ה'

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

98,900,000 ש"ח
אפריל 2018
 • מניות

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

425,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

IPO

130,600,000 ש"ח
מאי 2018
 • מניות

IPO

240,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • מניות

הנפקה ציבורית

188,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

69,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

1,790,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

910,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח ח'

הרחבה

321,000,000 ש"ח
אפריל 2018
 • אג"ח ח'

IPO

507,400,000 ש"ח
פברואר 2018
 • מניות

הרחבה

1,409,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח לד'

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח סדרה 34

הרחבה

263,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

300,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח י'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח י'

401,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יב'

הרחבה

418,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ט' ו-י'

הרחבה

120,000,00 ש"ח
פברואר 2018

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

488,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

272,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

453,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ו'

253,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יד' ו-טו'

הרחבה

178,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ט'

הנפקת מניות

71,000,000 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

643,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ג'

הנפקת מניות

213,000,000 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

1,121,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ז'

הרחבה

770,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח י'

הנפקת מניות

111,000,00 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

205,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ד'

הרחבה

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ו'

הרחבה

320,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • כתבי התחייבות 23

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אג"ח ח'

הנפקת מניות

513,100,000 ש"ח
אוקטובר 2017

הנפקה ציבורית

765,000,000 ש"ח
נובמבר 2017
 • אג"ח ח'

IPO

102,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017
 • אגרות חוב א'

הנפקה ציבורית

434,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017

הרחבה

117,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אגרות חוב ב'

הרחבה

917,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אגרות חוב ד'+ה'

הנפקה ציבורית

253,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אג"ח ב'

IPO

696,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

255,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

642,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

403,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ה'

הרחבה

189,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017
 • מניות + אגרות חוב ה'

Public Bond Offering

103,200,000 ש"ח
יוני 2017

IPO

404,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

2,316,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח א'

הרחבה

326,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח י'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

393,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח ז'+ט'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

194,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • 2017   יוני

הנפקה פרטית

40,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

408,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

201,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

407,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

446,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

9,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • כתבי אופציה לאג"ח

הנפקה ציבורית

68,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

162,5000,000 ש"ח
מאי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

72,400,000 ש"ח
מאי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

214,700,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

113,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

346,000,000 ש"ח
ינואר 2022

סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה כ')

הנפקה ציבורית

327,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

116,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות

הרחבה

159,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

2,702,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח 40+41

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

320,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

1,365,000,000 ש"ח
מרץ 2017

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'+ז'

הנפקה ציבורית

1,015,000,000 ש"ח
פברואר 2017
 • אג"ח לא'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח
פברואר 2017
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,060,000,000 ש"ח
פברואר 2017

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

209,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

84,200,000 ש"ח
ינואר 2017

IPO

34,900,000 ש"ח
ינואר 2017

הנפקה ציבורית

982,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אגרות חוב סדרה טז'

הנפקה ציבורית

460,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ז'

IPO

279,600,000 ש"ח
פברואר 2017
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

784,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

244,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

ינואר 2017
 • יחידות השתתפות
  וכתבי אופציה

הרחבה

250,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ט'+י'

הנפקה ציבורית

940,000,000 ש"ח
ינואר 2017

Our Story

Headquartered in Tel Aviv, Leader Capital Markets was founded in 1991 and rapidly became one of the largest investment banking and financial advisory firm in Israel. We have raised over $100 billion for our clients over the years.
Our clients include all the major institutional investors in Israel, top-tier global funds managers, renowned banks, government entities, private wealth asset managers, and the vast majority of Israel's largest corporations.

OUR_STORY

Oהנפקה ציבוריתur Story

Headquartered in Tel Aviv, Leader Capital Markets was founded in 1991 and rapidly became one of the largest investment banking and financial advisory firm in Israel. We have raised over $100 billion for our clients over the years.
Our clients include all the major institutional investors in Israel, top-tier global funds managers, renowned banks, government entities, private wealth asset managers, and the vast majority of Israel's largest corporations.

OUR_STORY

Our Story

Headquartered in Tel Aviv, Leader Capital Markets was founded in 1991 and rapidly became one of the largest investment banking and financial advisory firm in Israel. We have raised over $100 billion for our clients over the years.
Our clients include all the major institutional investors in Israel, top-tier global funds managers, renowned banks, government entities, private wealth asset managers, and the vast majority of Israel's largest corporations.

OUR_STORY

Our Story

Headquartered in Tel Aviv, Leader Capital Markets was founded in 1991 and rapidly became one of the largest investment banking and financial advisory firm in Israel. We have raised over $100 billion for our clients over the years.
Our clients include all the major institutional investors in Israel, top-tier global funds managers, renowned banks, government entities, private wealth asset managers, and the vast majority of Israel's largest corporations.

OUR_STORY